Friday, March 11, 2011

The Elli Patoroch (Russian guy) awesome templates

The names are repeated, but the models are different.
1 (Untitled): 2010
http://depositfiles.com/files/3c3u0lkke
2 Baal Predator Mk2: 2009
http://depositfiles.com/files/2x4zgy2zw
3 Rhino Mk2: 2010
http://depositfiles.com/files/l6yq989ie
4 Tau Devilfish: 2009
http://depositfiles.com/files/5d2x4ri0k
5 Chimera II: 2009
http://depositfiles.com/files/ide72xkf0
6 Super Chimera (could use as Chimera with the auto cannon): 2010
http://depositfiles.com/files/0kzdna6zx
7 Destroyer Tank Hunter: 2009
http://depositfiles.com/files/lzuzkat7n
8 Leman Russ Vanquisher: 2009
http://depositfiles.com/files/rodb9jo1j
9 Malcador with Battle Cannon: 2010
http://depositfiles.com/files/mjamqlgvc
10 Malcador Annihilator: 2010
http://depositfiles.com/files/y7cmetoel  
11 Malcador Defender: 2010
http://depositfiles.com/files/q0msw1huy
12 Land Speeder: 2010
http://depositfiles.com/files/xoawe4iaz
13 Land Speeder Typhoon: 2010
http://depositfiles.com/files/0aoc56qbq
14 Land Speeder Tornado: 2010
http://depositfiles.com/files/wc0z9r17o
15 Valkyrie: 2010
http://depositfiles.com/files/28buya2bj
16 Land Speeder Tempest: 2010
http://depositfiles.com/files/e1i5yzi0g
17 Predator Mk2: 2009
http://depositfiles.com/files/xmpdn4xx4
18 Predator Mk1 Blood Angles: 2008
http://depositfiles.com/files/xmsk3xgfa
19 Vindicator Mk2: 2009
http://depositfiles.com/files/xw2p7qck4
20 Basilik: 2010
http://depositfiles.com/files/gbm0s8sje
21 Medusa: 2010
http://depositfiles.com/files/auqnngxvi
22 Banewolf: 2010
http://depositfiles.com/files/wrzudb4tg
23 Hellhound: 2010
http://depositfiles.com/files/yhepi5qm4
24 Chimera - Bolter: 2009
http://depositfiles.com/files/i6j00i9ma
25 Chimera - Autocannon: 2009
http://depositfiles.com/files/d40k0fvj6
26 Salamander - Scout: 2010
http://depositfiles.com/files/bsfqzpikf
27 Trojan: 2009
http://depositfiles.com/files/txxn6fhja
28 Hydra: 2009
http://depositfiles.com/files/7fzjzhpap
29 Manticore: 2009
http://depositfiles.com/files/d0p6vq8qv
30 Whirlwind Mk2- Hyperios: 2009
http://depositfiles.com/files/93v58ak8c
31 Whirlwind Mk2- Black Templars: 2008
http://depositfiles.com/files/8vwvqx0dy
32 Vindicator - Just an image: 2009
http://depositfiles.com/files/mk5vdhwi7
33 Vindicator Mk2: 2009
http://depositfiles.com/files/3umb7ssjy
34 Centaur: 2010
http://depositfiles.com/files/lkawqcaen
35 Cyclops: 2010
http://depositfiles.com/files/l859dt0gt
36 Leman Russ - Punisher/Conqueror: 2010
http://depositfiles.com/files/2g3dmuc6s
37 Leman Russ - Conqueror
- Krieg: 2009
http://depositfiles.com/files/j5pmehrky
38 Turret - Conqueror/Vanquisher: 2010
http://depositfiles.com/files/l6we2igr3
39 Razorback Mk2 - Lascannon: 2008
http://depositfiles.com/files/lfhaz9czj
40 Razorback Mk2 - Heavy Bolter: 2008
http://depositfiles.com/files/tlz05c7lf
41 Razorback Mk2 - Multi-Melta: 2008
http://depositfiles.com/files/pg8xkybc2

42 Democles 2009
http://depositfiles.com/files/u1c71xctt

43 exorcist 2009
http://depositfiles.com/files/h9gta2xhk

44 repressor 2009
http://depositfiles.com/files/smifbndo3

45 Conqueror 2009
http://depositfiles.com/files/rrf4pqeud

46 Demolisher 2009
http://depositfiles.com/files/mrmpa6yk6

47 Excutioner 2008
http://depositfiles.com/files/pjn52ogtd

48 Exterminator 2008
http://depositfiles.com/files/izmth6712

49 Vangulsher 2009
http://depositfiles.com/files/4qc835gc3

50 Runo MkIV? Inquisition 2009
http://depositfiles.com/files/c7al7odk7
>>

51 Chimera II Arbitr 2009
http://depositfiles.com/files/r0ivloo8s

52 Thunderer 2009
http://depositfiles.com/files/b9foy4sdd

53 Crycayder 2009
http://depositfiles.com/files/a86jgnfg2

54 Helios 2009
http://depositfiles.com/files/zrjrphk5v

55 Landraider 2008
http://depositfiles.com/files/fhlmqj2zp

56 Landraider II 2009
http://depositfiles.com/files/x2jvty3or

57 Landraider 2008
http://depositfiles.com/files/3ft1hfng2

58 Prometheus 2008
http://depositfiles.com/files/k816ltbni

59 Immolator 2008
http://depositfiles.com/files/b0nondqsp

60 Immolator 2008
http://depositfiles.com/files/casmqk6x2
>>

61 Immolator 2009
http://depositfiles.com/files/zhg1ek3o3

62 Rhino 2008
http://depositfiles.com/files/f1wtooh1o

63 Rhino 2008
http://depositfiles.com/files/s06laai7j

64 Rhino 2008
http://depositfiles.com/files/jhpbanqh6

65 Vindicator 2008
http://depositfiles.com/files/kqie0cie5
http://depositfiles.com/files/tlvi7o2go

66 Whirlwind 2008
http://depositfiles.com/files/qe99arn56

67 Rhino 2009
http://depositfiles.com/files/iuvd2iyg3

68 Pirania. 2009
http://depositfiles.com/files/hwx1r82ib

69 Pirania. 2009
http://depositfiles.com/files/a8dx4n9br


70 Predator MkV Ìà?àäå?û 2008
http://depositfiles.com/files/bm2ofkw61

71 Predator MkVÀ Ãâà?äèÿ Âî?îíà 2009
http://depositfiles.com/files/rh11t7njr

72 Predator MVÀ Íàñòàâíèêè 2009
http://depositfiles.com/files/3podjrb6b

73 Predator MkVÀ Õ?àìîâíèêè 2009
http://depositfiles.com/files/2tfl8bqez

74 Õèùíèê Mk IIÀ 228
http://depositfiles.com/files/zcazn5136


75 Mahariys 2010
http://depositfiles.com/files/ferfvy5kn

76 Mahariys II Vanguisher 2010
http://depositfiles.com/files/csajaszdw

77 Mahariys III Vulcan 2010
http://depositfiles.com/files/fipdhef79

78 Fortis aminus Battering
http://depositfiles.com/files/hu3qkzsm0

79 Fortis aminus Hammerfaith
http://depositfiles.com/files/9dg0rppq5

80 DevilDog
http://depositfiles.com/files/26ypon4tr

81 Hellhound III
http://depositfiles.com/files/xfw2jog4x

82 Scula.Ìê1 Ëàçïóøêà
http://depositfiles.com/files/5v97x3dpw 


83 à?õèâíûé, ñëåãêà äî?àáîòàííûé
http://depositfiles.com/files/dgsrs2vn8
  
http://depositfiles.com/files/vyppd9p18 84 Drednoyt Ìê5 Mortis 2010
http://depositfiles.com/files/4bfgfvi6r85 Leman Russ Exterminator, Novacannon
http://depositfiles.com/files/b2c4xwgnr

86 ôàíòàçèÿ íà òåìó Charubda, Charon
http://depositfiles.com/files/rrv0vog4p


87 killakan 01
http://depositfiles.com/files/iiqf6k1es

87 1 killakan 02
http://depositfiles.com/files/lceu9qg8v

87 2 killakan 03
http://depositfiles.com/files/e6rktqxs3


88 Sentinel. 2010
http://depositfiles.com/files/d0y1qk4cv


89 Daff Dead
http://depositfiles.com/files/kodik6jm3

90 Griffon (òåîðèÿ)
http://depositfiles.com/files/u9lzapx7g

91 Fortis audax II 2010
http://depositfiles.com/files/0doljxai7

92 Leman Russ Ìê 2
http://depositfiles.com/files/ubs74075h


93 Valdor
http://depositfiles.com/files/oi15egi8v

94 gunwagen (áàçà)
http://depositfiles.com/files/eoxysqe3k

95 ôàíòàçèÿ íà òåìó
http://depositfiles.com/files/bju0s6q25


Leman Russ Conqueror Vraks.pdf
http://depositfiles.com/files/0avui1j82

01 Ìàñøòàá (2009)
Destroyer
http://depositfiles.com/files/wq51go3t7


96 Thunderbolt
http://depositfiles.com/files/suil98zwo


97 Heavy Mortar
http://depositfiles.com/files/e9plv3jbg

98 gunwagen 2
http://depositfiles.com/files/vk67jeozu

gunwagen 3
http://depositfiles.com/files/12htayujh

gunwagen 4
http://depositfiles.com/files/h3ray14my


gunwagen 5
http://depositfiles.com/files/hrs4auf6s

gunwagen 6
http://depositfiles.com/files/iv1jd0osc


99 Marauder1color
http://depositfiles.com/files/zcaozvdot

Marauder1 B&W
http://depositfiles.com/files/r1akv0kmj


100 Thanderhawk 01
http://depositfiles.com/files/mrcexwyv3


100 Thanderhawk 02
http://depositfiles.com/files/vpevekeyn


Carnifex head
http://letitbit.net/download/04573.04cbed5274f23997e0fe524f5/Karny_head.rar.html

100 Tunderhawk 03

http://depositfiles.com/files/1nyhkdea6 

101 Bombard
http://depositfiles.com/files/1eo81j1j6


102 IG Colossus
http://depositfiles.com/files/bxrvexv99


103 Atlas 2009
http://depositfiles.com/files/fdljdphgi


104 Battlwagen
http://depositfiles.com/files/6dkv7zxld


105 Looterwagon + Looterrhino
http://depositfiles.com/files/yvck08n18Skayt 2.
http://depositfiles.com/files/r38f49m39

Hellhound
http://depositfiles.com/files/oo0cpq2tw


7 Chimera 2010 + Hellhound
http://depositfiles.com/files/z2m9s95xv

Chimera only colors
Green
http://depositfiles.com/files/e1gsrw6t2

Bronz
http://depositfiles.com/files/ts78kr60x7 Chimera 2010 + Hellhound
http://depositfiles.com/files/z2m9s95xv

Chimera only colors
Green
http://depositfiles.com/files/e1gsrw6t2

Bronz
http://depositfiles.com/files/ts78kr60x


Leman Russ Valchala
http://depositfiles.com/files/s1jvl1s6v 

Leman Russ Vastroay
http://depositfiles.com/files/hr3se2ln5


108 RunoMk I 2010
http://depositfiles.com/files/gtl4ieoa6


Ragnarock tank:
http://depositfiles.com/files/vodkouzlu

109 Sabre Mk I - w/chaos options
http://depositfiles.com/files/ss6ek15eg
  

Mk 1 Razorback (with chaos options):
http://depositfiles.com/files/xwk3au6xu
 

Vostorian Ragnarock:
http://depositfiles.com/files/7i0nkjrg9
 

Thunderhawk forward gun turret assembly upgrade by imavingalaughaswell.
http://www.4shared.com/file/BvXAv1fp/ThawkFront-Turret-Remake.html


99/1 Marauder-Destroyer upgrade kit
http://depositfiles.com/files/6y33s9lp3


Mk 1 Landraider:
http://depositfiles.com/files/yudx040ev


Wall segments:
http://depositfiles.com/en/files/d9ntmqzc0

111 Eversor 2010
http://depositfiles.com/files/lphhw5si4

112 Baneblade
http://depositfiles.com/files/vbqnblcdx


113 Populator (òåî?åòè÷åñêèé) 2010
http://depositfiles.com/files/a4xbdrsnn

MK1 Landraider v.2.3
http://depositfiles.com/files/a27bkmmus


New wall sections:
http://depositfiles.com/files/tamod11u7

114 Atlas iter ferro
http://depositfiles.com/files/7s52q4gvk


115 Atlas Purgare ( ÒÅÎ?ÅÒÈ?ÅÑÊÈÉ)
http://depositfiles.com/files/yiheem56y

12\1 Baneblade turret
http://depositfiles.com/files/3j0fk599w


116 Mule
http://depositfiles.com/files/eyebeieu2


112/2 Shadowsword
http://depositfiles.com/files/yo90wyv4a


112\3 Stormlord
http://depositfiles.com/files/w4dsfkzgsI will also over time verify all the links and correct the names to English as well.

2 comments:

  1. This file does not exist, the access to the following file is limited or it has been removed due to infringement of copyright.

    ReplyDelete
  2. http://www.4shared.com/dir/2PQOMQdP/Eli_Patoroch.html#dir=0

    ReplyDelete